MEDLEMSVILKÅR

BESTEMMELSE VEDRØRENDE PRØVEPERIODE OG BETALING PÅ MITBARSELSUNIVERS.DK (opsummering af nedenstående bestemmelser og ej fyldestgørende, hvorfor der henvises til den fulde bestemmelse)

  • Ved tegning af medlemskab vil der være en prøveperiode på 7 dage regnet fra og med den dag, hvor du tegner et medlemskab. Du har mulighed for at opsige medlemskabet uden varsel (det vil sige til ophør straks) frem til prøveperiodens udløb. Såfremt du ikke har opsagt dit medlemskab inden prøveperiodens udløb, fortsætter dit medlemskab og den første betaling foretages, jf. punkt 5.2.
  • Betaling trækkes første gang efter endt udløb af prøveperiode jf. punkt 4.3. Efterfølgende betaling af medlemskabet, trækkes hver tredivte dag regnet fra tidspunktet efter endt prøveperiode eller sidst kommende betaling.

HVORFOR SKAL JEG ANGIVE BETALINGSOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED GRATIS PRØVEPERIODE?

  • Verificer din konto
  • For at sikre at dit medlemskab ikke automatisk bliver afsluttet efter endt prøveperiode

1. Indledende bestemmelser
1.1 Følgende vilkår er gældende for køb af medlemskab på MitBarselsunivers.dk. Ved dit køb af medlemskab hos MitBarselsunivers.dk accepterer du derfor følgende vilkår, og du opfordres derfor til at læse følgende grundigt igennem.

2. Om MitBarselsunivers.dk
2.1 MitBarselsunivers.dk (herefter ”MitBarselsunivers”) er en webbaseret tjeneste med råd og vejledning til gravide, mor & barn vedrørende blandt andet – men ikke begrænset til – træning, motion, kost og livsstil, massage mv.

2.2 MitBarselsunivers drives af Maria Grøn, Munkbækvej 16, 9240 Nibe, e-mailadresse kontakt@mitbarselsunivers.dk, og under CVR-nr.: 41 01 93 36.

3. Medlemsbetingelser
3.1 Tegning af medlemskabet kan ske via vores hjemmeside www.mitbarselsunivers.dk/abonnement/. Efter et gyldigt medlemskab er oprettet skal man logge ind via www.mitbarselsunivers.dk/min-konto/ for at få adgang til portalen.

3.2 Når du tegner et medlemskab hos MitBarselsunivers, skal du oplyse følgende:

a) Navn
b) Adresse
c) Postnummer og by
d) Telefonnummer
e) E-mailadresse
f) Køn på barn
g) Mors fødselsdag
h) Navn på barn
i) Terminsdato/barns fødselsdato
j) Oplysninger om, hvilket gyldigt betalingskort, der skal anvendes til brug for den månedlige abonnementsbetaling.

3.3 Ændringer i dine kontaktoplysninger eller betalingsoplysninger skal straks meddeles til MitBarselsunivers.

3.4 Det er brugerens ansvar, at MitBarselsunivers til enhver tid er i besiddelse af korrekte kontaktoplysninger og betalingsoplysninger.

3.5 Dit medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end dig eller overdrages til andre uden MitBarselsuniverssamtykke.

3.6 Dit medlemskab er løbende og fortsætter, indtil det opsiges, jf. punkt 8.

4. Medlemsbetingelser og priser
4.1 MitBarselsunivers udbyder de medlemskaber, der er nærmere beskrevet og med angivelse af priser, på hjemmesiden www.barselsunivers.dk/abonnement.

4.2 Når du tegner et medlemskab hos MitBarselsunivers, vil du få adgang til artikler, videoer mv. på mitBarselsunivers.dk med råd og vejledning til gravide, mor & barn vedrørende blandt andet – men ikke begrænset til – træning, motion, kost og livsstil, massage mv.

4.3 Ved tegning af medlemskab vil der være en prøveperiode på 7 dage regnet fra og med den dag, hvor du tegner et medlemskab. Du har mulighed for at opsige medlemskabet uden varsel (det vil sige til ophør straks) frem til prøveperiodens udløb. Såfremt du ikke har opsagt dit medlemskab inden prøveperiodens udløb, fortsætter dit medlemskab og den første betaling foretages, jf. punkt 5.2.

5. Betaling
5.1 Et medlemskab hos MitBarselsunivers forudsætter, at du har angivet et gyldigt betalingskort via vores hjemmeside.

5.2 Den første betaling sker efter udløbet af den i punkt 4.3 anførte prøveperiode, såfremt medlemskabet ikke er opsagt forinden, jf. således punkt 4.3. Herefter vil betalingen for næste måneds medlemskab blive trukket på skæringsdatoen 1 måned efter datoen for prøveperiodens udløb. Du vil modtage en bekræftelse pr. e-mail, når vi har registreret, at prøveperioden er udløbet og dit medlemskab fortsætter efter prøveperiodens udløb. Din faktura, samt fakturaer vedrørende efterfølgende løbende medlemsbetalinger, vil modtages via den anførte e-mailadresse.

5.3 Betaling trækkes første gang efter endt udløb af prøveperiode jf. punkt 4.3. Efterfølgende betaling af medlemskabet, trækkes hver tredivte dag regnet fra tidspunktet efter endt prøveperiode eller sidst kommende betaling.

6. Manglende betaling
6.1 Hvis betalingen for medlemskabet på dit angivne betalingskort ikke kan gennemføres, spærres dit medlemskab.

6.2 Du kan genaktivere dit medlemskab ved at angive opdaterede betalingsoplysninger via vores hjemmeside.

7. Prisændringer og ændring af medlemsvilkår
7.1 MitBarselsunivers forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for medlemskabet hos MitBarselsunivers i tilfælde af, at de under medlemskabets leverede ydelser måtte skifte karakter og/eller indhold i forhold til tidspunktet for indgåelsen af medlemsaftalen. Den seneste version af gældende vilkår vil være tilgængelige på www.barselsunivers.dk. Enhver ændring foretages med et varsel på løbende måned plus 1 måned.

7.2 MitBarselsunivers forbeholder sig endvidere retten til at foretage ændringer af medlemspriserne i tilfælde af, at de under medlemskabets leverede ydelser måtte skifte karakter og/eller indhold i forhold til tidspunktet for indgåelsen af medlemsaftalen, eller såfremt der sker ændringer i markedspriserne for de under medlemskabets leverede ydelser mv., eller ved og som følge af en stigning i de omkostninger mv., som MitBarselsunivers må afholde i forbindelse med levering af de under medlemskabets leverede ydelser. Enhver ændring foretages med et varsel på løbende måned plus 1 måned.

7.3 Ændringer af priser og medlemsvilkår varsles pr. e-mail samt via hjemmesiden. Varslingen sker i så god tid, at du kan nå at opsige dit medlemskab, inden ændringerne træder i kraft.

8. Opsigelse af medlemskab
8.1 Du kan til enhver tid opsige medlemskabet blot opsigelsen sker minimum dagen før en ny månedlig medlemsopkrævning, idet medlemskabet ellers vil fortsætte med opkrævningen for yderligere en måned inden medlemskabets ophør.

8.2 Du kan opsige dit medlemskab via hjemmesiden ved at logge ind på din profil på hjemmesiden.

8.3 MitBarselsunivers kan ligeledes til enhver tid opsige medlemskabet med 1 måneds varsel inden ny opkrævning.

8.4 Ved væsentlig misligholdelse af medlemsvilkårene er begge parter berettigede til at hæve den indgåede aftale uden yderligere varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås blandt andet manglende eller for sen betaling.

9. Fortrydelsesret
9.1 Du har 14 dages fortrydelsesret ved tegning af medlemskabet hos MitBarselsunivers. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor du tegnede dit medlemskab.

9.2 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du inden 14 dages fristen, jf. ovenfor, afgive utvetydig erklæring til MitBarselsunivers herom på e-mail: kontakt@mitbarselsunivers.dk. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der er vedlagt disse medlemsvilkår nedenfor.

9.3 Såfremt henvendelsen vedrørende udnyttelse af fortrydelsesretten er afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

9.4 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten i tilfælde af, at medlemskabet allerede er udnyttet, kan du blive pålagt at betale for den periode, hvor du har haft medlemskabet til rådighed, jf. forbrugeraftalelovens § 25.

10. Behandling af persondata
10.1 MitBarselsunivers registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit køb af ydelser, herunder medlemskabets ydelser. MitBarselsunivers registrerer de under punkt 3.2 nævnte oplysninger om dig og dit barn. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opfyldelse af den indgåede medlemsaftale mellem dig og MitBarselsunivers. Oplysningerne opbevares i henhold til privatpolitikkens anført periode.

10.2 Spørgsmål, henvendelser og klager vedrørende MitBarselsunivers behandling af dine personoplysninger skal ske til MitBarselsunivers på e-mail: kontakt@mitbarselsunivers.dk.

10.3 Klager over behandlingen af dine personoplysninger kan desuden ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

11. Ansvarsbegrænsning
11.1 MitBarselsunivers leverer alene råd og vejledning vedrørende blandt andet – men ikke begrænset til – træning, motion, kost og livsstil, massage mv. til gravide, mor & barn.

11.2 MitBarselsunivers fraskriver sig derfor ethvert ansvar for skader, som måtte indtræde i forbindelse med anvendelse af de råd og den vejledning, som MitBarselsunivers yder til dig gennem dit køb af ydelser, herunder gennem medlemskabets ydelser, hos MitBarselsunivers.

11.3 Skader skal meddeles direkte til dit eget forsikringsselskab.

12. Tvister
12.1 Køb af medlemskab hos MitBarselsunivers er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.

13. Kontaktinformation
13.1 Har du spørgsmål til disse medlemsvilkår, kan du altid kontakte os på e-mail: kontakt@mitbarselsunivers.dk.

Standardfortrydelsesformular